Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2013

blackdreams
blackdreams

Jeżeli ktoś sprawia, że się uśmiechasz to nie udawaj, że to nic nie znaczy.

Reposted fromizunia6644 izunia6644 viamvtevrrr mvtevrrr
blackdreams
blackdreams

W sercu mieć dobro, a w głowie trochę dzikiego porno.

Reposted frompoljablka poljablka viahouseofpain houseofpain
blackdreams
9532 f2f9
blackdreams
blackdreams
6954 a298
blackdreams
blackdreams
5205 174b
blackdreams
1361 9f2c
Reposted fromcaramina caramina viahouseofpain houseofpain
blackdreams
Wiem, że czasem sam tonę w morzu złych myśli i jedyne co z tego mam to psychiczne blizny
— szczerze
blackdreams
blackdreams
1067 fe3a
Reposted fromundoing undoing viamistermagic mistermagic
blackdreams
6976 e5b1

Jest tak samo, może tylko trochę smutno,
i nie mówisz dobranoc i nie mogę przez to usnąć.


blackdreams
blackdreams
9247 3634
Reposted frommeeto meeto viahouseofpain houseofpain
blackdreams
6705 0093
Reposted fromseaweed seaweed viahouseofpain houseofpain
blackdreams
blackdreams
0903 433e 500
Reposted frominmann inmann viahouseofpain houseofpain
blackdreams
6710 358c 500
jak słodko;p
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl